Tydzień Międzykulturowy jest pokłosiem projektu SzOK (Szkolenia Otwartości Kulturowej), którego pomysłodawcą w 2012 r. była Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR. Pierwsza edycja, jak również kolejne, zostały zorganizowane przy współpracy z Biurem Karier UAM.

Od drugiej edycji SzOK-u przedsięwzięcie wspiera merytorycznie Society for Intercultural Education Training and Research - SIETAR Polska.

W 2015 r. z inicjatywy Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) postanowiono rozszerzyć ofertę i zorganizować I edycję Tygodnia Międzykulturowego, włączając w projekt wybrane działania koła naukowego. W tegorocznej edycji współpracuje z nami Migrant Info Point (Centrum Badań Migracyjnych przy Instytucie Antropologii i Etnologii Kulturowej UAM) oraz Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. 

 

Władzom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Wydziału Studiów Edukacyjnych
- bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe i organizacyjne.

 

The Intercultural Week is a result of the SzOK (pronounced as ‘Shock’ in Polish) project (Szkolenia Otwartości Kulturowej – The Cultural Openness Workshops), initiated by Social Integration Association THE HARBOR OF CULTURES in 2012. The first edition as well as the following ones were organised in highly evaluated cooperation with UAM Careers Office.

Starting with the second edition, SzOK has been receiving a  substantive support of SIETAR Polska, Society for Intercultural Education, Training and Research.

In 2015 the Student Research Team for Intercultural Education (at the Faculty of Educational Studies AMU) initiated widening of the offer and it organised the first edition of the Intercultural Week, including selected activities of the Student Research Group into the project. This year the Migrant Info Point (The Centre for Migration Studies) has joined us in preparing the event.

 

 Biuro Karier UAM w Poznaniu 

Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstało w lipcu 1997 roku i jest wzorowane na brytyjskim modelu Careers Service. Celem działalności Biura Karier jest promocja zawodowa studentów i absolwentów, ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy, oraz umożliwienie pracodawcom bezpośredniego dotarcia do potencjalnych pracowników. Na co dzień pracownicy prowadzą rozmowy doradcze dla studentów i absolwentów, prowadzą szkolenia dla osób poszukujących pracę, pośredniczą w dystrybucji ofert pracy między pracodawcami a studentami i absolwentami. Działalność Biura Karier to także organizacja targów pracy i spotkań z przedstawicielami firm na uczelni, wsparcie studentów w realizacji praktyk ponadprogramowych, itp.

UAM Careers Office

UAM Career Office's purpose is to support and prepare the students and graduates to enter the labor market but also to enable employers’ direct access to prospective employees.

* E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* Strona www / Website: http://biurokarier.amu.edu.pl oraz http://facebook.com/biuro.karier.uam

 

 Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej powstało z inicjatywy studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją działalność rozpoczęło w listopadzie 2013 r. Nasza siedziba mieści się w Zakładzie Pedeutologii, ale skupiamy członków z niemal wszystkich wydziałów UAM... Tak jak różnorodne są nasze zainteresowania, na tak wielu płaszczyznach działamy. Tydzień Międzykulturowy, realizacja projektów badawczych i udział w konferencjach naukowych, Żywa Biblioteka, Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, warsztaty w szkołach i świetlicach – to tylko niektóre z naszych inicjatyw. I choć najwięcej emocji wywołuje wśród naszych sympatyków tanzański projekt „Studenci UAM bez Granic” to i na naszym poznańskim podwórku pozostaje niemało do zrobienia.

The Student Research Team for Intercultural Education 

The Student Research Team for Intercultural Education (KNEM) was founded by students of the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. Its activity began in November 2013 with its official seat at the Department of Pedeutology, but the KNEM members come from almost all departments of the university. There are many different interests and many various areas of the members' activity. The Intercultural Week, realisation of research projects and participating in conferences, the Live Library, the Intercultural Cafe with Passion, workshops in schools and after-school clubs are just a few of the initiatives. And even if the most emotions among the friends and members of the KNEM are evoked by the Tanzanian project "Studenci UAM bez Granic" (UAM Students without Borders), there is still a lot to do in Poznań.

* E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* Strona www / Website: http://knem.amu.edu.pl oraz http://facebook.com/KNEM.Poznan

 

 Migrant Info Point

Migrant Info Point to inicjatywa ośrodka uniwersyteckiego Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowana w ramach projektu AMIGA - “Aktywni imigranci na lokalnym rynku pracy”. W Migrant Info Point oferuje bezpłatne wsparcie informacyjno-doradcze dla imigrantów: informacje dotyczące legalizacji pobytu (m.in. zezwolenia na pobyt czasowy i stały), obywatelstwa, zameldowania, informacje dotyczące rynku pracy (m.in. zezwolenia na pracę, zakładanie własnej działalności gospodarczej), pomoc w wypełnianiu formularzy urzędowych, asystowanie podczas wizyt w urzędach, informacje dotyczące codziennego życia w Poznaniu, zapisy na bezpłatne kursy języka polskiego oraz zapisy na bezpłatne doradztwo zawodowe.

Migrant Info Point

Migrant Info Point is an initiative realised by the Centre for Migration Studies at Adam Mickiewicz University in Poznan under the AMIGA project - “Active immigrants on the local job market”. 

* E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* Strona www / Website: http://migrant.poznan.pl oraz http://facebook.com/migrantinfopoint

 

 Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR

Pracownia Integracji Społecznej jest bardzo młodym stowarzyszeniem, realizującym działania z zakresu doradztwa kariery, szeroko pojętej edukacji międzykulturowej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Nasza przystań otwarta jest w szczególności na jednostki i grupy znajdujące się w trudnej sytuacji oraz ludzi, którzy, tak jak my, aktywnie dążą do samorozwoju i pragną być agentami zmian w środowisku lokalnym. W maju 2012 r. stowarzyszenie PRZYSTAŃ KULTUR zainicjowało Projekt Szkoleń Otwartości Kulturowej. W wyniku dużego zainteresowania SZOK-iem członkowie organizacji postanowili rozszerzyć ofertę warsztatów oraz zaprosić inne poznańskie organizacje do współpracy.

Social Integration Association THE HARBOR OF CULTURES

THE HARBOR OF CULTURES is a young association. The members focus on activities in the fields of career counseling, intercultural education and the prevention of social exclusion.

* E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* Strona www / Website: http://przystankultur.pl oraz http://facebook.com/przystankultur

 

 Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej - Politechnika Poznańska

Jednostka Politechniki Poznańskiej do której zadań należy zarządzanie programami międzynarodowej wymiany studentów oraz pracowników, w szczególności w ramach programu Erasmus+ oraz koordynacja studiów doktoranckich i podyplomowych. Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej wspiera proces internacjonalizacji uczelni m.in. poprzez kontakt z uczelniami zagranicznymi, placówkami dyplomatycznymi, rekrutację oraz obsługę studentów zagranicznych. Do zadań Działu należy również promocja zagraniczna uczelni na targach, konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze edukacyjnym

LLL&International Education Office of Poznan University of Technology

LLL&International Education Office of Poznan University of Technology is in charge of the management of student and staff international exchange programs, in particular in the framework of the Erasmus+ and coordination of doctoral studies and postgraduate courses. The Office supports the process of internationalization of the university, among others, through contact with foreign universities, diplomatic missions, as well as admission and consulting
for international students. The tasks of the unit include international promotion at the fairs, conferences and other educational events

* E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* Strona www / Website: www.put.poznan.pl oraz www.put.edu.pl 
www.facebook.com/putpoland
www.facebook.com/Politechnika.Poznanska 

 

 Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty” należy do międzynarodowej sieci organizacji młodzieżowych YEU. Tworzy je grupa aktywnych, młodych ludzi, dla których rozwijanie międzynarodowej i międzykulturowej współpracy młodzieży i lokalna działalność jest pasją i sposobem na ciekawe życie. Edukacja pozaformalna to wspólny mianownik i podstawa wszystkich realizowanych przez nich projektów.
Cele działania stowarzyszenia to: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych, społecznych i kulturalnych wśród młodzieży; aktywizacja młodzieży na rzecz społeczności lokalnej; budowanie dialogu międzykulturowego oraz promocja i organizacja wolontariatu.
Obszary działań: animacja społeczno-kulturalna, edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska.
Działalność lokalna koncentruje się wokół aktywizacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych i wzmacniania potencjału młodzieży, w tym młodzieży z mniejszymi szansami, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej. Jako akredytowana organizacja Wolontariatu Europejskiego (EVS) pomagają w organizowaniu wyjazdów na zagraniczne, indywidualne projekty wolontariackie.

* E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
* Strona wwwwww.cimhoryzonty.org